نمونه سوالات تستی دینی وعربی سال سوم راهنمایی                                                                   

1- كدام عبارت در مورد عليت صدق مي كند؟

1) انسانها با گذشت زمان كم كم با مفهوم عليّت آشنا شدند         2) قانون عليّت جهان شمول است ولي كل نيست

3) بين ما و كارهاي ما ارتباط مخصوصي وجود دارد كه عليت مي گويند

4) كمك كردن شما ، عامل وجود شماست

2- هر پديده وجودش وابسته و نيازمند به چيز ديگري است كه آن چيز  ............... نام دارد.

1) عليت      2) معلول          3) علت            4) ارتباط مخصوص

3- در برهان عليت از راه نظم به جهان نمي نگريم بلكه به  .................. پديده ها نظر مي كنيم.

1) هماهنگي         2) همكاري          3) برهان          4) ذات و هستي

4- نياز به وجود ناظم و خالق در كدام برهان اثبات مي شود؟

1) برهان نظم      2) برهان عليت         3) هر دو برهان        4) استدلال

5- خداوند پس از بيان هدفداري از آفزينش در سوره نباء به چه امر مهمي تأكيد مي كند؟

1) قصاص در آخرت   2) هشدار به كافران    3) تذكر به متقين   4) اينكه روز قيامت و حسابي در پيش است

6- عبارت نادرست كدام است؟

1) در قيامت هيچ كس را بي اذن خداوند ياراي سخن گفتن نيست

2) در جهان آخرت هنگام حسابرسي فقط اعمال بد انسان به همراهش مي باشد

3) پيامبر (ص) فرمود: زيباترين چيزي كه انسان با خود مي برد اخلاق نيكو است

4) همه موارد

7- بهترين و با ارزش ترين نعمت بهشت در كدام گزينه آمده است؟

1) همنشيني با ابرار                  2) رضايت و خشنودي خداوند

3) همنشيني با پيامبران ـ ائمه ـ شهدا      4) قصرهاي مجلل و زيبا

8- پيامبراكرم (ص) فرمود: بهشت پوشيده است با  ............... و جهنم پوشيده است با  .............

1) رنجها ـ لذتها        2) لذتها ـ كوششها  3) هوسها ـ رنجها       4) شهوتها ـ مشكلات

9- بنا به فرموده پيامبر اكرم ، چه وقت از قصاص قيامت در امان خواهيم بود؟

1) احياي آن در دنيا                         2) وقتي بهترين توشه داشته باشيم

3) هنگاميكه زيباترين چيز كه اخلاق نيكو است داشته باشيم        4) هنگاميكه از نماز محاسبه شود

10- عذابهاي جهنم نمود و نشانه چيست؟

1) كفر و نفاق جهنميان         2) اعمال جهنميان    3) عقايد اخروي آنها     4) كوشش و تلاش آنها

عربي

گزينه ناهماهنگ را معلوم كنيد.

11-  1) ساده          2) قياده          3) فجأه           4) حاجه

12- 1) دموع      2) وصول      3) أعشاب          4) أغنام

13- 1) انتشار         2) انتقال         3) انتصار         4) انتراك

14- 1) أَ         2) أين            3) ما             4) ماذا

15- 1) اسره           2) وحيده          3) قياده          4) نعجه

16- الذّئب لا يأكل  ..............!

1) الماء               2) العشب          3) الطّعام         4) اللحم

17- عين الفعل كدام گزينه فرق دارد؟

1) محروم           2) احرام          3) ارحام          4) تحريم

18- معني كدام واژه صحيح نيست؟

1) دموع = اشك             2) سَرح = چراندن   3) نبأ = خبر       4) غنم = گوسفند

19- ماضي (تنصران) كدام است؟

1) نصرتما          2) نصرا           3) نصرتا          4) 1 و 3

20- ايتها الطفله أَ .................. علي عمل؟

1) تقدر               2) تقدرين         3) لاتقدر          4) نظرتْتاريخ : ۸۹/۰۸/۲۳ | 17:55 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.