تاريخ : 92/09/12 | 21:17 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/09/12 | 21:16 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

به اطلاع همکاران محترم می رسانم که کتاب صوتی عربی هفتم در سایت دفتر تألیف موجود می باسد و می توانید آن را دانلود نمایید.(برای حفظ امانت لینک آن را قرار می دهم و از کپی کردن مطلب پرهیز می نمایم)

این کتاب که مشتمل بر خوانش کامل کتاب می باشد وتوسط دفترتألیف در رادیو تهیه شده است برای استفاده همکاران ودانش آموزان، بسیار مفید می باشد.

 

برای دانلود برروی تصویربالا کلیک کنید.

 

 

 تاريخ : 92/09/11 | 22:36 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
مجموعه سوالات امتحاني کتاب پيام هاي آسمان پايه اول متوسطه (هفتم)
 درس اول  درس دوم  درس سوم  درس چهارم  درس پنجم

 درس ششم  درس هفتم  درس هشتم  درس نهم  درس دهم

 درس يازدهم  درس دوازدهم  درس سيزدهم  درس چهاردهم  درس پانزدهم

 درس شانزدهم        
 


تاريخ : 92/09/11 | 22:10 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/09/11 | 21:35 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/01/16 | 13:56 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/01/16 | 13:46 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
 

 

نیم سال اول

نیم سال دوم

شماره درس

نمره درس

شماره درس

نمره درس

درس اول

5/.

درس نهم

75/.

درس دوم

75/.

درس دهم

5/.

درس سوم

1

درس یازدهم

5/.

درس چهارم

1

درس دوازدهم

75/.

درس پنجم

5/1

درس سیزدهم

5/.

درس ششم

5/1

درس چهاردهم

5/.

درس هفتم

75/.

درس پانزدهم

75/.

درس هشتم

1

درس شانزدهم

75/.

8درس

8نمره

8درس

8نمره

 ارزشیابی 20= 8نمره پایانی+مستمر12

محاسبه نمره نوبت اول

20  =(5نمره ازدرس 9تا16+ 3نمره ازدرس 1تا8)+12نمره مستمر

محاسبه نمره نوبت دوم

مجموع نمرا ت مستمر وپایانی  مکرر درلیست نمرات دبیر نوشته خواهد شد.تاريخ : 91/10/01 | 17:49 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

بسمه تعالی

بارم بندی پیشنهادی پیام های آسمان اول ودوم راهنمایی91-90

پایه دوم

پایه اول

نیم سال دوم

نیم سال اول

نیم سال دوم

نیم سال اول

نمره

شماره درس

نمره

شماره درس

نمره

شماره درس

نمره

شماره درس

0/75

نهم

0/75

اول

1

نهم

1

اول

0/5

دهم

0/5

دوم

1

دهم

1

دوم

0/5

یازدهم

1/25

سوم

0/5

یازدهم

1

سوم

0/5

دوازدهم

1

چهارم

0/5

دوازدهم

1

چهارم

0/75

سیزدهم

1/5

پنجم

0/5

سیزدهم

0/75

پنجم

0/75

چهاردهم

1/5

ششم

0/5

چهاردهم

1/5

ششم

0/75

پانزدهم

0/5

هفتم

0/5

پانزدهم

1

هفتم

0/5

شانزدهم

1

هشتم

0/5

شانزدهم

0/75

هشتم

5 نمره

8 درس

8 نمره

8 درس

5 نمره

8 درس

8 نمره

8 درس

                 

 

توجه:درارزشیابی کتبی نوبت دوم (خرداد) درهردوپایه ،3نمره به دروس نوبت اول و5 نمره مطابق بارم فوق به دروس نوبت دوم اختصاص یابد.تاريخ : 91/02/26 | 10:23 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

مه دی رفت وبهمن هم بیاکه نوبهارآمد            زمین سرسبزوخرم شد زمان لاله زارآمد
تاريخ : 90/12/26 | 8:50 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

پاسخ های پیشنهادی درس پیام های آسمان دوم راهنمایی

درس اول                شگفتی های خلقت

  پرسش های متن :

1-چند مورد از کارکردچشم را نام برید . بدون فیلم کار می کند .بدون باطری کار می کند. همیشه در دسترس است. خود درمانکر خودش است. عضوی است که مکمل دارد. در پوش خودکار دارد. احساس را نشان می دهد.

2-استخوان های گونه وپیشانی و بینی چه فایده ای برای چشم دارند؟ امان ماندن از آسیب

3-فایده ابروها برای چشم چیست؟ سایبان اند و از وارد شدن عرق پیشانی به چشم هم محافظت می کنند.

4- فایده مژه ها وابروها برای چشم چیست ؟ جلوگیری از ورود گردو خاک به چشم و تمیزی چشم به کمک باز و بسته شدن آن ها

5-  از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با ................نگاه می کند وبا ................سخن می گوید و با.................می شنود . (تکه چربی-   پاره ای گوشت- چند استخوان ریز )

6-راه رسیدن به بهشت چیست؟ دوست داشتن خداو اطاعت از او

فعالیت ص:   6           اشاره به اندام درونی انسان . مثلا کلیه ها- این اندام لوبیا شکل و کوچک-  که خون را تصفیه می کنند همان کار را دستگاه های بزرگ دیالیز انجام می دهند  . حال اگر قرار بود هر انسان یک دستگاه دیالیز به همراه داشته باشد چه اتفاقی می افتاد . ونیز مثال خلقت موجوداتی مثل زنبور ،مورچه وگیاهان و...........

خودت را امتحان کن

1-خیر نداریم . خداوند چیز بیهوده خلق نمی کند . چون خلقت بیهوده نقص است ونقص در صفت خدا راه ندارد.

2-جواب در متن                            

 

 میرکبیر موسوی  سرگروه دینی و قرآن شهرستان بناب 1390

 ادامه مطلب
تاريخ : 90/11/22 | 23:17 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

 

 

 قواعددرس هفتم  وهشتم عربی سوم راهنمایی:ادامه مطلب
تاريخ : 90/11/13 | 20:21 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

درس دهم

1-انتظارفرج راتوضیح دهید.

2-کلمه فرج به چه معنااست؟

3-پیامبر(ص) بهترین کارهای امت خودراچه می داند؟

الف-اقامه نماز      ب-روزه گرفتن       ج-دعاکردن        د-انتظارفرج

4-انتظارفرج به چه چیزهایی است؟

5-بنابه فرمایش امام زمان (عج) ، ایشان به دیدن چه کسانی می آیند؟(چرابرخی افرادرابه دوستی برمی گزینند؟)

6-امام زمان(عج) ازتمام کارهای خوب وبدماباخبرمی باشند.  ص   غ

7-باتوجه به این که امام زمان(عج) ازهمه کارهای ماباخبراست، چرابایدبه کارهای خودبیشترتوجه کنیم؟ادامه مطلب
تاريخ : 90/11/13 | 0:7 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

 تاريخ : 90/11/06 | 21:32 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

درس اول

-می توانید یکی از دستگاههای بدن را نام ببرید که اگر نباشد هیچ اشکالی در کارهای بدن

 پیش نیاید؟از این موضوع چه می فهمیم؟

خیر- خداوند از آفرینش هر دستگاهی هدفی داشته است تا ما در آن بیندیشیم و راه درست

 که رسیدن به بهشت است را یاد بگیریم.

2-با توجه به سخن حضرت علی علیه السلام توضیح دهید که دلیل آفرینش شگفتی های بی

 پایان در آسمان و زمین چیست؟

خداوندتمام انچه درزمین است براانسان افریده تابیندیشدوبه بهشت راپیداکندوازدوزخ نجات

 پیداکند

درس دوم

۱- بین حرکت ابرها و گذشت زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟

هر دو به سرعت می گذرن اگرچه مادقیقامتوجه گذران نمی شویم

2-آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟توضیح دهید؟

 خیر- تفکر کردن نعمت دیگری است که که باان راه خوشبختی راپیدامی کنیم وباپیامهای

 پیامبران بهترین راه سعادت راانتخاب می کنیم

 3-خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟چرا؟

انسانهایی که دلهایشان کر و لال است .زیراتوانایی اندیشیدن دارند ولی درست استفاده

نمی کنند چشم دارندولی عبرت نمی گیرند گوش دارندولی دستورات خداوندرانمی شنوند 

درس سوم

۱-توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟

زیرا معتقد بود استعانت فقط از خدا است و غیر از خدا (هارون)در برآوردن نیازهای معنوی او

 عاجز و ناتوان است حتی نیازهای کوچک مثل راندن پشه وازبین بردن بیماری  

۲-گاهی انسانها در دعاهایشان چیزی می خواهند که برایشان زیان آور است آیا خداوند این

 دعاها را مستجاب می کند؟گفتار پیامبر اکرم (ص) را در این زمینه توضیح دهید؟

خیر-هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا مستجاب می شود

 یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر آن دعا بخشی از گناهانش را

 می آمرزد.

 3-پیام مهم خداوند را که باعث شد مسلمانان نیروی تازه گرفته و مشرکان را فرار دهند به

 صورت خلاصه بیان کنید؟

 اگرصبرداشته باشیدوپرهیزکارباشید هنگامی که دشمنان برشمابتازندخداوندشماراباپنج

 هزارفرشته یاری می کند  

4-توضیح دهید روزه گرفتن چگونه باعث بهره مندی بیش تر ما از خداوند می شود؟

انسانها باصبر و روزه گرفتن مزه گرسنگی و تشنگی را می چشند

وتمرین صبرمیکندوبااینکارخدارابرخودترجیح می دهندوبه همین علت خدااورابیشتردوست

 داردوکمکش می کندتادرزندگی موفق شودادامه مطلب
تاريخ : 90/10/10 | 20:23 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.